21.1.2010 | Uutiskirje 2 2010

Tulosta artikkeli

Lyhennetty työviikko – 34 viikon työssäoloehdon täyttyminen

Työttömyyskassasta on kyselty paljon vuodenvaihteen lakimuutoksista. Työssäolo- ja palkanmäärittelyehtoon ei ole tullut muutosta.

Ansiopäivärahan määrä lasketaan aina uudelleen, kun 34 viikon työssäoloehto täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Lyhennettyä työviikkoa tekevien ansiopäiväraha lasketaan aina uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy - myös soviteltua päivärahaa koskevan väliaikaisen lain voimassaoloaikana 4.1.2010–2.1.2011.

Työssäoloehdon täyttävillä kalenteriviikoilla työajan pitää olla vähintään 18 tuntia. Päivärahan määrää laskettaessa huomioidaan työssäoloehdon täyttävän viikon palkka. Päiväpalkka saadaan jakamalla 34 työssäoloehdon täyttävän työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, joka on 21,5 päivää kuukaudessa. Jakajasta vähennetään sellaiset päivät, joina hakija on ollut hyväksyttävästä syystä poissa työstä saamatta näiltä päiviltä palkkaa, esimerkiksi palkattomat sairauspoissaolopäivät. Lyhennetyn työviikon lomautuspäiviä ei vähennetä edellä mainitusta jakajasta. Esimerkiksi lyhennetyllä työviikolla, jossa henkilö on työssä kolme päivää ja lomautettuna kaksi päivää, koko ko. viikon (eli viiden päivän) palkaksi tulee kolmen työpäivän palkka.


Arkipyhän merkitseminen ansiopäivärahahakemukseen


Luottamusmiesten kannattaa neuvoa työntekijöitä merkitsemään lomautusviikolla oleva arkipyhä hakemukseen oikein, jotta päivärahaa ei makseta arkipyhiltä väärin.

Arkipyhäpäivän kohdalle, jolta työnantaja on velvollinen maksamaan arkipyhäkorvauksen, merkitään päivärahahakemukseen "arkipyhäkorvaus" tai "apk" (eikä esimerkiksi "työssä 8 tuntia").

Arkipyhäpäivän kohdalle, jolta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan arkipyhäkorvausta, merkitään hakemukseen "työtön".


Ryhmälomautettujen yhteislistan toimittaminen työttömyyskassalle


Työttömyyskassa saa tiedon ryhmälomautettujen lomautuksista tarkistusilmoituslomakkeesta (ns. yhteislista), jonka työnantaja tai luottamusmies toimittaa suoraan työttömyyskassaan neljän kalenteriviikon tai erikseen sovitun muun jakson jälkeen. Luottamusmiehen kannattaa varmistaa, että kaikkien työntekijöiden nimet ja henkilötunnukset ovat listalla. Jos työntekijän nimi puuttuu listalta, hänelle ei voida maksaa työttömyyspäivärahaa. Samoin on tarkistettava, että kunkin työntekijän lomautusaika on merkitty lomakkeeseen oikein.

Ryhmälomautettujen päivärahahakemusten maksut ovat viivästyneet, koska yhteislistatietoja ei ole toimitettu ajoissa työttömyyskassalle tai listoilta on puuttunut nimiä. Luottamusmiehen kannattaa tarkastaa jokaisen lomautusjakson päätyttyä, että työnantaja on toimittanut yhteislistan kassalle. Varmimmin lomautusjaksojen päivärahat saadaan maksuun viivytyksettä, kun luottamusmies toimittaa sekä yhteislistan että listalla olevien lomautettujen hakemukset samaan aikaan työttömyyskassalle.


Lisätietoja:

Työttömyyskassan johtaja
Marja-Leena Meriläinen, puh. 020 77 41250

Työttömyyskassan toimistopäällikkö Irene Niskanen,
puh. 020 77 41251