13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

Työttömyyskassan ruuhkan taustaa

Metallityöväen Työttömyyskassassa oli 10.8. odottamassa käsittelyä 14 775 työttömyyspäivärahahakemusta, joista 12 355 oli ensimmäisiä hakemuksia.

46 uutta työntekijää ja työjärjestelyjä

Metallityöväen Työttömyyskassa on vastannut hakemusten määrän valtavaan kasvuun hankkimalla lisätiloja, palkkaamalla lisää henkilöstöä sekä muokkaamalla työtapoja.

Luottamusmiehillä edelleen merkittävä rooli

Luottamustehtävissä toimivilla on merkittävä rooli siinä, että he auttavat jäseniä täyttämään päivärahahakemuksen ja tarkistavat, että hakemus on täytetty oikein.

Ajantasaista tietoa verkkosivuilla

Metalliliiton verkkosivuille kootaan ajantasaista tietoa päivärahahakemusten käsittelystä Metallityöväen Työttömyyskassassa.

Hakemuksesta maksatukseen monta vaihetta

Ennen kuin päivärahahakemuksen perusteella päästään maksamaan päivärahaa, on tehtävä jopa 20 työvaihetta.

 
Metalliliiton uutiskirje

13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

Työttömyyskassan ruuhkan taustaa

Metallityöväen Työttömyyskassassa oli 10.8. odottamassa käsittelyä 14 775 työttömyyspäivärahahakemusta, joista 12 355 oli ensimmäisiä hakemuksia.

Metallityöväen Työttömyyskassassa oli 10.8. odottamassa käsittelyä 14 775 työttömyyspäivärahahakemusta, joista 12 355 oli ensimmäisiä hakemuksia. Lisäksi 2 102 hakemuksen käsittely oli kesken mm. pyydetyn lisäselvityksen vuoksi. Käsittelyaika on noin kolme kuukautta. Nyt käsitellään viikolla 18 saapuneita ensimmäisiä hakemuksia.

Käsittelyaikojen venymisen perussyy on talouden lama, joka metalliteollisuuttakin koettelee. Viime vuoden syksyllä alkoivat ensimmäiset merkit talouden kääntymisestä huonoon suuntaan. Marraskuussa päivärahahakemusten määrä alkoi voimakkaasti nousta. Tilanne muuttui niin nopeasti, että sitä ei pystytty mitenkään ennakoimaan.

Tilanteen huononemista kuvaavat hyvin päivärahan saajien lukumäärän nopea kasvu. Vuoden 2008 heinäkuussa kassa maksoi ansiopäivärahaa 6 614 jäsenelle. Tämän vuoden tammikuussa päivärahaa maksettiin 9 298:lle. Nyt heinäkuussa päivärahaa maksettiin 19 219:lle. Saajien määrä on siis vuodessa kolminkertaistunut.

Tilannetta voi kuvata niin, että tiettyyn hakemusmäärään suhteutettu hakemusten käsittelyprosessi ei pystynyt viemään läpi räjähdysmäisesti noussutta hakemusmäärää. Tilannetta voi verrata tuotantolaitokseen, jossa yhtäkkinen tilausten määrän kasvu sotkee suunnitellun tuotannon. Työttömyyspäivärahahakemusten käsittelyä ei pysty ulkoistamaan tai siirtämään alihankkijoille.

Vastaava ruuhka on kaikissa niissä työttömyyskassoissa, joiden jäsenet työskentelevät teollisuudessa tai sitä palvelevilla ja tukevilla aloilla. Ruuhkat koskevat niin työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin työttömyyskassoja.

Julkisella sektorilla ja palvelusektorilla ruuhkia ei ole vielä muodostunut. Tämä antaa niille mahdollisuuden varautua edessä olevaan tilanteeseen teollisuusaloja paremmin.

Liitteenä on tilasto ansiopäivärahan saajista 2008—2009.

 
Metalliliiton uutiskirje

13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

46 uutta työntekijää ja työjärjestelyjä

Metallityöväen Työttömyyskassa on vastannut hakemusten määrän valtavaan kasvuun hankkimalla lisätiloja, palkkaamalla lisää henkilöstöä sekä muokkaamalla työtapoja.

Metallityöväen Työttömyyskassa on vastannut hakemusten määrän valtavaan kasvuun hankkimalla lisätiloja, palkkaamalla lisää henkilöstöä sekä muokkaamalla työtapoja.

Viime vuoden marraskuun jälkeen kassa on palkannut entisten työntekijöiden lisäksi 46 työntekijää. Kassassa on nyt 104 työntekijää. Lähiviikkoina palkataan parikymmentä uutta työntekijää.

Uusilta työntekijöiltä vie oma aikansa oppia itsenäiseen työskentelyyn. Alkuvaiheen koulutuksen jälkeen vie noin kaksi kuukautta, jotta uusi henkilö pystyy itsenäisesti käsittelemään esimerkiksi kokoaikaisen lomautetun ensimmäisen hakemuksen. Yleinen arvio on, että kestää vuoden ennen kuin uusi henkilö oppii ammattimaiseksi työttömyysturvakäsittelijäksi.

Kassa ei ole pelkästään lisännyt työntekijöitään. Kassan työprosessit on käyty tarkkaan läpi ja haettu tehokkainta mahdollista työnkulkua. Tällä hetkellä erityyppiset hakemukset ovat tietyillä käsittelijöillä, jotka on koulutettu juuri niiden käsittelyyn. Näin on saatu myös uusien henkilöiden työpanos tehokkaasti käyttöön.

Työttömyyskassan puhelinpalvelu on siirretty lähes kokonaan muiden kuin käsittelijöiden hoidettavaksi, jotta käsittelijöiden ammattitaito voidaan hyödyntää päivärahojen maksamiseen.

Työttömyyskassan työhönsä motivoitunut henkilöstö tekee kaikkensa, jotta ruuhkat saataisiin purettua. Kassassa tehdään jatkuvasti ylitöitä.

Työttömyyskassa on henkilöstön määrän kasvun myötä joutunut hankkimaan uutta tilaa. Hakaniemen Metallitalosta on käytännössä kaikki liikenevä tila vuokrattu kassan käyttöön. Myös Metalliliiton kokoustiloista osa on kassan työntekijöiden käytössä. Hakaniemessä sijaitsevasta Ympyrätalosta on vuokrattu iso tila, johon osa kassan työntekijöistä on siirtynyt.

 
Metalliliiton uutiskirje

13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

Luottamusmiehillä edelleen merkittävä rooli

Luottamustehtävissä toimivilla on merkittävä rooli siinä, että he auttavat jäseniä täyttämään päivärahahakemuksen ja tarkistavat, että hakemus on täytetty oikein.

Luottamustehtävissä toimivilla on edelleenkin merkittävä rooli siinä, että he auttavat jäseniä täyttämään päivärahahakemuksen ja tarkistavat, että hakemus on täytetty oikein.

Mikäli hakemuksesta puuttuu tietoja, niitä joudutaan kysymään hakijalta. Tämä omalta osaltaan hidastaa päivärahan maksatusta.

Asioita, joihin luottamusmiesten toivotaan kiinnittävän huomiota, ovat mm.
- hakemuksen jokainen kohta on täytettävä. Kassa joutuu palauttamaan hakemuksia täydennettäviksi, koska kohdat 9 (yritystoiminta) ja 10 (sosiaalietuudet, varsinkin kotihoidontuen kysymys ’Kuka hoitaa lasta’) on jätetty täyttämättä
- jäsenmaksut on maksettu
- tilinauha ei riitä palkkatietojen ilmoittamiseen, vaan liitteenä on oltava palkkatodistus
- palkkatietoa on oltava vähintään 43 työssäoloviikolta (tai edellisen työttömyysjakson jälkeiseltä ajalta)
- palkkatodistusten oikeellisuus (monesti esimerkiksi lomaraha, lomapalkka ja lomakorvaus on sekoitettu keskenään)
- yhteislistan ja hakemuksen lomautustiedon on oltava sama
- onko yhteislista toimitettu kassalle, jos työnantaja on sen tehnyt (saattaa tulla hakemus, mutta yhteislista puuttuu)
- sekä ensimmäinen hakemus että jatkohakemukset on toimitettava työttömyyskassalle kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

 
Metalliliiton uutiskirje

13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

Ajantasaista tietoa verkkosivuilla

Metalliliiton verkkosivuille kootaan ajantasaista tietoa päivärahahakemusten käsittelystä Metallityöväen Työttömyyskassassa.

Metalliliiton verkkosivuille kootaan ajantasaista tietoa päivärahahakemusten käsittelystä Metallityöväen Työttömyyskassassa. Sivu päivitetään kerran viikossa.

Sivu löytyy etusivun palkista Ajankohtaista. Sivulla kerrotaan mm. käsittely odottavien hakemusten määrä ja käsittelyaika.

Työttömyyskassan omilla sivuilla on paljon tietoa työttömyysturvasta.

 
Metalliliiton uutiskirje

13.8.2009 | Uutiskirje 16 2009

Hakemuksesta maksatukseen monta vaihetta

Ennen kuin päivärahahakemuksen perusteella päästään maksamaan päivärahaa, on tehtävä jopa 20 työvaihetta.

Ennen kuin päivärahahakemuksen perusteella päästään maksamaan päivärahaa, on tehtävä jopa 20 työvaihetta.

Tiivistetysti hakemuksen kulku on seuraavanlainen sitten, kun ensimmäinen päivärahahakemus on saapunut työttömyyskassaan.

1. Tarkistetaan, että hakemus on täytetty oikein eikä siinä ole puutteita.
2. Tarkistetaan, että jäsenyys on kunnossa. Tarvittaessa lähetetään jäsenmaksulasku tai selvityspyyntö jäsenmaksukatkoista.
3. Pyydetään edellisestä työttömyyskassasta kirjallisesti jäsenyys- ja etuuksien maksutiedot, jos jäsen on siirtynyt 1.1.1997 jälkeen Metalliin toisesta työttömyyskassasta.
4. Tallennetaan päivittäin maksatusjärjestelmään TE-toimistoilta tulleet lausunnot ja työnantajien yhteislistojen lomautusajat sekä Kelalta tulleet sosiaalietuustiedot.
5. Tarkistetaan työttömyysajat TE-toimiston lausunnosta tai työnantajan toimittamasta yhteislistasta. Tarvittaessa pyydetään TE-toimistolta lisälausunto esimerkiksi yrittäjyydestä tai opiskelusta. Tarkastetaan puutteelliset yhteislistatiedot työnantajalta.
6. Tarkastetaan voidaanko ennakkomaksu maksaa, jos jäsen on toimittanut pyyntölomakkeen. Lasketaan ja maksetaan ennakkomaksu tai annetaan siitä hylkäävä päätös.
7. Lasketaan työssäoloehto palkkatodistuksista. Pyydetään työnantajalta lisää palkkatietoja, jos palkkatodistuksessa ei ole riittävästi työssäoloehdon täyttävää aikaa.
8. Päivärahan määrän laskemista varten tehdään palkkatodistuksista palkanmäärittely. Tarvittaessa tehdään palkkatietoihin indeksitarkistus.
9. Tehdään lomakorvauksen jaksotus viimeisimmästä palkkatodistuksesta.
10. Selvitetään vähennettävät sosiaalietuudet mm. Kelan tiedoista ja etuuspäätöksistä ja lasketaan vähennetyn päivärahan määrä.
11. Selvitetään mahdolliset työttömyysaikaiset tulot mm. palkkatodistuksista ja lasketaan sovitellun päivärahan määrä.
12. Selvitetään oikeus lapsikorotukseen väestötietojärjestelmän kautta.
13. Selvitetään oikeus korotettuun ansio-osaan eli lasketaan 20 vuoden työhistoria Eläketurvakeskuksen rekisterin avulla.
14. Tarkastetaan oikeus työllistämisohjelmalisään TE-toimiston antamasta lausunnosta (TE-toimisto selvittää palkka- ja työtodistuksista oikeuden työllistämisohjelmalisään ja toimittaa asiasta kassalle lausunnon).
15. Lasketaan omavastuuaika.
16. Tallennetaan kaikki tiedot maksatusjärjestelmään.
17. Annetaan päätökset mm. päivärahan suuruudesta, lomakorvauksen jaksotusajasta ja omavastuu- ja karenssiajoista.
18. Maksetaan päiväraha jäsenelle.
19. Lasketaan jäsenelle maksettavasta päivärahasta vähennettävät osuudet ja maksetaan ne perintätileille (mm. ulosotto, lapsikorotus, toimeentulotuki ja päivärahan ennakkomaksu). Annetaan päätökset Kelaan ja sosiaalitoimistoon.
20. Lähetetään tarvittaessa mm. eläketodistus jäsenelle tai ennakkoilmoitus Kelalle ja Eläketurvakeskukselle.

Kohtiin 1—13 joudutaan usein pyytämään lisäselvityksiä mm. työnantajilta, TE-toimistoilta ja Kelalta.