3.3.2009 | Uutiskirje 4 2009

Tulosta artikkeli

Oppisopimus ja lomautus

Oppisopimus on kolmikantainen sopimus. Siinä sovitaan järjestelystä, jossa työntekijälle saadaan ammatillinen tutkinto. Sopimuksen osapuolia ovat työnantaja, oppisopimustoimisto/oppilaitos sekä työntekijä.

Oppisopimusta ei voi pätkiä eivätkä siihen sovellu lomautusmääräykset, sillä siinä ei ole kyse työsopimuksesta. Lain mukaan oppisopimus voidaan tietyillä perusteilla purkaa, ja purkaminen johtaa siihen, että tutkinto jää saamatta. Purkaminenkin edellyttää oppisopimustoimisto hyväksyntää. Pääsääntö on siis se, että sopimusta noudatetaan kaikissa tilanteissa.

Oppisopimus on kuitenkin järjestely, jolla luodaan työtekijälle ammatillinen pätevyys, ja asia on siksi kovin tärkeä. Työnantaja saa oppisopimuksen avulla koulutettua työvoimaa ja uutta osaamista yritykseen. Siksi on muistettava, että kaikki sopimisen muodot, joilla voidaan välttää se, että tutkinto jää syntymättä, tulee ottaa käyttöön.

Nykyisenkaltaisessa matalasuhdanteessa voi tulla eteen tilanteita, joissa oppisopimusoppilaan ohjaamista ja opetusta ei kyetä toteuttamaan. Syynä voivat olla esimerkiksi muun henkilökunnan lomautukset. Tällöin tulisi aina miettiä eri vaihtoehtoja. Voiko keskeytysaikaa käyttää teoriaopintojen tekemiseen? Onko mahdollista muuttaa opintosuunnitelmaa ja aikataulua siten, että tutkinnon suorittaminen olisi sovitusti pysähdyksissä ja jatkuisi sen jälkeen? Tällä tavoin jo tehty työ ei menisi hukkaan ja työntekijälle tulisi tutkinto alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Mikäli oppisopimus keskeytetään tilapäisesti sopimalla tietyksi ajaksi, keskeytys ei kuitenkaan vaikuta henkilön työsuhteeseen, joka hänellä on työnantajansa kanssa.

Jos kyseessä on henkilö, jolla on toistaiseksi voimassaoleva työsuhde, voi työnantaja normaalisti lomauttaa hänet, mikäli lain mukaiset edellytykset täyttyvät. Näin siis tilanteessa, jossa opintovapaa on sovittu keskeytymään väliaikaisesti.
Sen sijaan lomauttamista ei voi käyttää tilanteessa, jossa opintovapaasopimuksen lisäksi on solmittu määräaikainen työsuhde. Tällaisessa tilanteessa tulee työnantajan järjestää henkilölle jotakin hänelle soveltuvaa työtä.

Joissakin tapauksissa on voimassaolevia työsopimuksia vakinaistettu eli muutettu toistaiseksi voimassaoleviksi, jolloin lomauttaminen olisikin mahdollista. Tämä on lain mukaan mahdollista sillä edellytyksellä, että vakinaistamisesta nimenomaisesti sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Työpaikalla tulee kuitenkin tarkastella huolellisesti, kuinka nämä vakinaistamiset vaikuttavat niiden ihmisten asemaan, jotka yrityksestä mahdollisesti muuten irtisanotaan ja lomautetaan.


Lisätietoja: lakimies Arto Helenius, liiton eduvalvontaosasto, puh. 020 77 41122