17.11.2008 | Uutiskirje 15 2008

Tulosta artikkeli

Lomautettujen ilmoittaminen työvoimatoimistoon

Työsopimuslain mukaan työnantajan on lomautustilanteissa annettava 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen työntekijöille lomautusilmoitus. Pelti- ja teollisuuseristysalalla ilmoitusaika on viisi päivää. Jos lomautus koskee vähintään kymmentä työntekijää, ilmoitus on annettava myös työvoimatoimistolle.

Jos määräaikainen kokoaikainen tai määräaikainen työaikaa lyhentäen toteutettu lomautus koskee vähintään kymmentä työntekijää, työpaikalla voidaan käyttää ryhmälomautusmenettelyä. Tällöin lomautusilmoituksessa mainitut työntekijät ovat lomautusajan työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa eikä heidän tarvitse ilmoittautua henkilökohtaisesti työvoimatoimistoon työnhakijoiksi.


Lomautettujen ilmoittaminen työttömyyskassaan

Edellä mainitusta lomautusilmoituksesta ei lähetetä jäljennöstä työttömyyskassaan. Työttömyyskassa saa tiedon lomautuksista tarkistusilmoituslomakkeesta (ns. yhteislista), jonka työnantaja tai luottamusmies toimittaa suoraan työttömyyskassaan neljän kalenteriviikon tai muissa erikseen sovituissa jaksoissa jälkikäteen tämän ajan päätyttyä.

Tarkistusilmoituksia ei leimata työvoimatoimistossa. Tarkistusilmoituslomakkeita saa työttömyyskassasta, työvoimatoimistosta tai www.suomi.fi -sivulta kohdasta asiointi ja lomakkeet.

Tarkistusilmoituksessa työntekijät tulee ryhmitellä siten, että samalla lomakkeella on vain samaan työttömyyskassaan kuuluvat työntekijät. Työttömyyskassaan kuulumattomat työntekijät tulee ryhmitellä asuinkunnittain eri lomakkeille Kelan paikallistoimistoja varten. Kustakin lomakkeesta tulee lisäksi ilmetä lomautettujen kokonaismäärä.

Luottamusmiehen kannattaa varmistaa, että kaikkien työntekijöiden nimet ja henkilötunnukset ovat listoilla. Jos työntekijän nimi puuttuu listalta, hänelle ei voida maksaa työttömyyspäivärahaa. Samoin on tarkistettava, että kunkin työntekijän lomautusaika on merkitty lomakkeeseen oikein.

Lisäksi tulee huolehtia siitä, että työntekijöiden tarkistusilmoituksessa olevat lomautusajat ja jäsenten ansiopäivärahahakemukseen merkitsemät hakemusajat vastaavat toisiaan.

Päivärahan hakemisohjeet löytyvät työttömyyskassan nettisivuilta www.metalliliitto.fi/tyottomyyskassa tai jäsenlehti Ahjosta.

Päivärahahakemukset tulisi koota työpaikalla yhteen ja lähettää työttömyyskassan keskustoimistoon osoitteella PL 116, 00531 Helsinki. Niiden toimittaminen omaan aluetoimistoon on myös mahdollista.


Henkilökohtainen ilmoittautuminen työvoimatoimistoon

Jos lomautus on toteutettu määräajaksi ja lomautettuja on työpaikalla vähemmän kuin kymmenen tai lomautus on toteutettu toistaiseksi voimassa olevana (vaikka lomautettuja olisikin vähintään kymmenen), ei ryhmälomautusmenettelyä työministeriön antaman ohjeen mukaan voida käyttää.

Tällöin lomautettujen työntekijöiden on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti työvoimatoimistoon työnhakijoiksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.


Kokoaikainen lomautus

Kokoaikaisen lomautuksen ajalta työntekijöille maksetaan normaalia täyttä työttömyyspäivärahaa.

Lomautus on kokoaikaista, jos se kestää vähintään kalenteriviikon ja sen aikana on viisi lomautuspäivää ja kaksi palkatonta vapaapäivää.


Lyhennetty työviikko ja lyhennetty työpäivä

Jos lomautus toteutetaan lyhennettynä työviikkona tai työpäivänä, työttömyyspäiväraha maksetaan ns. soviteltuna päivärahana. On huomattava, että soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, jos työviikkoa lyhennetään vain yhdellä työpäivällä. Tällöin ei myöskään omavastuuaika kulu.

Koska soviteltuun päivärahaan liittyy paljon erilaisia ongelmia, lomautus kannattanee toteuttaa, mikäli mahdollista, kokoaikaisena vaikka ns. vuoroviikkolomautuksena. Järjestelmän voi rakentaa työpaikalle sopivaksi, kunhan lomautusta ja työtä on aina koko kalenteriviikko eikä samalla kalenteriviikolla ole sekä lomautusta että työtä.


Määräaikaiset työntekijät

Pääsääntönä on, että määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voi lomauttaa. Poikkeuksellisesti työnantaja saa kuitenkin työsopimuslain 5 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi ollut oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle lomautuksen perusteella vain silloin, kun lomautukseen on edellä mainittu poikkeuksellinen peruste.


Työaikapankki

Jos työpaikalla on käytössä työaikapankki, kannattaa huomata rahakorvauksen vaikutus työttömyyspäivärahaan.

Jos työntekijälle maksetaan rahakorvausta työaikapankista kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana, rahakorvaus estää päivärahan maksamisen korvauksen jaksotusajalta. Työaikapankista nostetun rahakorvauksen jaksotus tehdään samalla tavalla kuin työsuhteen päättyessä pitämättä jääneestä vuosilomasta maksetun lomakorvauksen jaksotus.

Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työviikkona tai lyhennettynä työpäivänä, työaikapankista nostetut ansiot otetaan soviteltua päivärahaa maksettaessa tulona huomioon.


Liittojen suositus

Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liiton yhteisessä julkaisussa ”Metalliteollisuuden työaikamalleja” suositellaan, että vajaatyöllisyystilanteissa käytetään ensisijaisesti työajan tasaamisvapaata sekä mahdollisia työaikasaldoja ja tarvittaessa vasta sen jälkeen turvaudutaan lomauttamiseen (s. 12).


Yhteydenotot

Työttömyyskassa toivoo, että luottamusmiehet olisivat lomautustilanteissa etukäteen yhteydessä työttömyyskassaan kassan hoitaja Juha Vierimaahan tai toimistopäällikkö Niclas Nybergiin.