18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

TEAM-liittoprojektin työryhmät jättivät raporttinsa

Liittokokous tekee linjapäätöksiä projektin jatkon suhteen. Lopullisia päätöksiä Metalliliiton mahdollisesta lähtemisestä mukaan uuteen liittoon ja Metalliliiton lakkauttamisesta tekee aikanaan ylimääräinen liittokokous.

Edunvalvonta

Edunvalvontatoiminnan tavoitteet, työehtosopimustoiminta sekä alueellinen/kansainvälinen edunvalvonta.

Työhyvinvointi

Uuden liiton työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työelämän kehittämisen tarkoituksena on parantaa alan työpaikkojen työolosuhteita ja työ- ja ympäristöturvallisuutta sekä edistää jäsenten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnassa korostuu ennakoiva edunvalvonta ja toimialojen kehittäminen, joilla pyritään turvaamaan jäsenten työllisyys ja hyvä ansiokehitys.

Järjestötoiminta

Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa.

Koulutustoiminta

Tulevaisuuden edunvalvoja on monipuolinen. Hänen on kyettävä suullisen esitystaidon lisäksi tuottamaan kirjallista aineistoa ja hallittava nykyaikaiset viestinnän työkalut.

Kansainvälinen toiminta

TEAMin kansainvälinen strategia on TEAMin yleisen strategian maantieteellinen ulottuvuus, jonka lähtökohtana on jäsenistön etujen ajaminen.

Viestintä

Viestinnän periaatteena ovat sananvapaus ja avoimuus.

Talous

Jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Työttömyyskassan maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksuksi kaavailtu 0,95 % ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja tämänhetkisellä kustannusrakenteella.

Henkilöstö

Uuden liiton henkilöstömäärä olisi noin 300, joista aluetoimistoihin sijoittuisi 160 ja keskustoimistoon 140 henkilöä.

Työttömyyskassaprojekti

Liittoprojektin rinnalla on toiminut työttömyyskassaprojekti, jossa tähdätään mukana olevien työttömyyskassojen yhdistämiseen.

Metalliliiton valtuuston evästykset

Metalliliiton liittovaltuusto asetti tavoitteita teollisuusliittohankkeelle vuosi sitten 21.5.2007.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

TEAM-liittoprojektin työryhmät jättivät raporttinsa

Liittokokous tekee linjapäätöksiä projektin jatkon suhteen. Lopullisia päätöksiä Metalliliiton mahdollisesta lähtemisestä mukaan uuteen liittoon ja Metalliliiton lakkauttamisesta tekee aikanaan ylimääräinen liittokokous.

TEAM-liittoprojektin työryhmien loppuraportit on esitelty hankkeessa mukana olevien kuuden liiton hallitusten/liittotoimikuntien jäsenille 11.4. Projektihallitus päättää 5.5. kokonaisesityksestä liitoille, johon liitot sitten ottavat kantaa. Projektihallituksen esitys saattaa poiketa joiltain osin työryhmien esityksistä, jotka ovat tässä uutiskirjeessä. Projektihallituksen esitys jaetaan aikanaan uutiskirjeessä.

Uutta teollisuusliittoa ovat valmistelemassa Metallityöväen liitto, Kemianliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Puu- ja erityisalojen liitto, Viestintäliitto ja Rautatieläisten liitto.

Päätavoitteena on jäsenten edunvalvonnan ja sopimusturvan kehittäminen elinkeinoelämän rakennemuutoksessa.

Metalliliiton liittotoimikunta tulee käsittelemään työryhmien esityksiä ja projektihallituksen esitystä ja tekee esityksen projektin jatkosta toukokuussa kokoontuvalle liittokokoukselle.

Liittokokous tekee linjapäätöksiä projektin jatkon suhteen. Lopullisia päätöksiä Metalliliiton mahdollisesta lähtemisestä mukaan uuteen liittoon ja Metalliliiton lakkauttamisesta tekee aikanaan ylimääräinen liittokokous.

Luonnos uuden liiton säännöiksi valmistunee tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Toukokuussa 2009 liitoilla on oltava sitovat päätökset mukaan lähtemisestä. Liittojen ammattiosastot käsittelisivät uudet mallisäännöt syksyllä 2009. Uuden liiton perustava kokous pidettäisiin marras–joulukuussa 2009 ja uusi liitto aloittaisi 1.1.2010.

Liittojen aikataulu hankkeen käsittelyssä

Kemianliitto: valtuuston kokous 22.–23.5.2008
Metalliliitto: liittokokous 25.–28.5.2008
Sähköliitto: edustajiston kokous 21.–22.11.2008
Viestintäliitto: liittokokous 8.–10.5.2009
Puu- ja erityisalojen liitto:
liittokokous 15.-17.5.2009
Rautatieläiset: liittokokous 24.–25.5.2009
Kemianliitto on päättänyt järjestää asiasta sitovan jäsenäänestyksen vuodenvaihteessa.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Edunvalvonta

Edunvalvontatoiminnan tavoitteet, työehtosopimustoiminta sekä alueellinen/kansainvälinen edunvalvonta.

Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli laatia esitys koskien edunvalvonnan, työehtosopimustoiminnan ja lakipalveluiden alustavia peruslinjauksia toimeksiannon mukaisesti.

Edunvalvonta-osiossa on käsitelty edunvalvontatoiminnan tavoitteita, työehtosopimustoimintaa sekä alueellista/kansainvälistä edunvalvontaa.

Lakipalvelut-osio on keskittynyt lakipalveluiden sijoittumiseen, lakimiesten tehtäviin/sijoittumiseen organisaatiossa ja myös on huomioitu tulevaisuudessa tarvittava asianhallintajärjestelmä ja vastuuvakuutus.

Kolmantena on käsitelty TEAM-liiton rakennetta edunvalvontatoiminnassa. Asiaa on käsitelty sektoripohjaisesti ja sektoreita tässä mallissa on seitsemän. Sektorit ovat jakaantuneet kemiansektoriin, logistiikkasektoriin, energia-, tieto- ja sähkösektoriin, metalli- ja elektroniikkasektoriin, puutuotesektoriin, viestintäsektoriin ja ympäristösektoriin.

Sektoreiden muodostamisessa on huomioitu nykyinen liitto- ja sopimusrakenne sekä ammatilliset identiteettikysymykset. Tarkoituksena on, että sektoreiden rakenne mahdollistaa edunvalvontatoiminnan kehittämisen jäsenlähtöisesti toimintaympäristön muutokset huomioiden. Sektoreiden jälkeen raportista löytyvät hahmotelmat sektorijohtokunnista ja työehtosopimusneuvottelukunnista

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Työhyvinvointi

Uuden liiton työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työelämän kehittämisen tarkoituksena on parantaa alan työpaikkojen työolosuhteita ja työ- ja ympäristöturvallisuutta sekä edistää jäsenten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Teollisuus on edelleen riskiala Suomessa. Tapaturmien ja ammattitautien lisäksi teollisuuden työympäristössä on edelleenkin lukuisa joukko fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Vaatimukset laadukkaasta työympäristöstä ovat kasvaneet. Puolet työpaikkojen luottamushenkilöistä hoitaa työympäristöasioita. Monissa selvityksissä on todettu, että hyvä työympäristö on palkan ohella erittäin merkityksellinen laatutekijä.

Uuden liiton työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työelämän kehittämisen tarkoituksena on parantaa alan työpaikkojen työolosuhteita ja työ- ja ympäristöturvallisuutta sekä edistää jäsenten hyvinvointia ja elämänlaatua:

- tukemalla, ohjaamalla ja kouluttamalla työpaikkojen työsuojeluaktiiveja ja luottamushenkilöitä
- vaikuttamalla yrityksiin, järjestöihin, valtiovaltaan ja Euroopan Unioniin sekä tiedotusvälineisiin
- osallistumalla säädösten ja normien valmisteluun kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla
- yhteistyöllä ja sopimustoiminnalla työnantajaorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa
- toteuttamalla erilaisia hankkeita ja kampanjoita.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnassa korostuu ennakoiva edunvalvonta ja toimialojen kehittäminen, joilla pyritään turvaamaan jäsenten työllisyys ja hyvä ansiokehitys.

Uuden liiton tutkimustoiminnan tarkoitus on tukea sektoreiden ja muiden toiminta-alueiden työtä jäsenten elinolojen ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Tutkimustoiminnan työssä korostuu ennakoiva edunvalvonta ja toimialojen kehittäminen, joiden avulla pyritään turvaamaan jäsenten työllisyys ja hyvä ansiokehitys.

Uuden liiton tutkimustoiminta esitetään organisoitavaksi siten, että se on oma yksikkönsä, jolla on oma päällikkönsä. Yksikkö toimii suoraan puheenjohtajan tai johtoryhmän alaisuudessa. Siten saavutetaan mahdollisimman suuret tutkimustoiminnan keskittämisedut.

Tutkimustoiminta muodostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta, jotka ovat tutkimus ja seuranta, elinkeinopolitiikka, työelämän kehittäminen ja edunvalvonnan tuki.

Tutkimustoiminta vastaa 15 toimialan ja niiden keskeisten yritysten seurannasta. Seuranta kattaa valtaosan uuden liiton sopimusaloista. Tutkimusryhmä esittää, että toimialasektorit vastaavat tutkimustoiminnan seurannan ulkopuolelle jäävien muutaman sopimus- ja toimialan seurannasta. Seuranta tarkoittaa tässä yhteydessä lähinnä toimialan ja sen tärkeimpien yritysten taloudellisen tilanteen sekä työllisyyden kehitysnäkymien seuraamista. Tutkimustoiminta avustaa sopimusvastaavia.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Järjestötoiminta

Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa.

Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa. Jäsenet liittyvät ammattiosastoihin ja yhdistyksiin pääsääntöisesti sähköisesti.

Opiskelijatoiminta ja oppilaitosyhteistyö ovat jäsenhankinnan lähtökohtia. TEAM-liitolla on valtakunnallinen opiskelijayhdistys Jäseniksi otetaan myös itsensä työllistävät ammatinharjoittajat, joilla on myös oma valtakunnallinen yhdistys.

Työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet liittyvät ammattiosastoon. Jäsenmuodot ovat työmarkkinoiden käytettävissä olevat eli sopimusalajäsenet, oppilasjäsenet ja eläkeläiset. Jäsenmaksumuodot ovat työnantajaperintä, itsemaksava sekä vuosijäsenmaksu. Jäsenten aktiivisuutta ja osallistumismahdollisuuksia edistetään ammattiosastojen yhteisillä seuturyhmillä, jaostoilla ja sektorien yhteisellä toiminnalla alue- ja paikallistasolla.

Edustajakokous valitaan joka viides vuosi suhteellisella vaalilla. Vaalipiirijako on sektori- tai sopimusalakohtainen.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus on kaikilla työmarkkinoiden käytössä olevilla jäsenillä, opiskelijajäsenillä ja itsensä työllistävillä. Edustajakokouksen tehtävinä on päättää mm. liiton toimintalinjauksista, säännöistä, valtuuston, hallituksen ja puheenjohtajan valinnasta. Päätäntävaltaelinten jäsenet valitaan ”kentän” edustajista.

TEAM-liitolla on kuusi aluepalvelukeskusta. Etelä-Suomen aluepalvelukeskus (Helsinki), Häme-Pirkanmaan aluepalvelukeskus (Tampere), Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluepalvelukeskus (Turku), Pohjanmaan ja Keski-Suomen aluepalvelukeskus (Vaasa), Itä-Suomen aluepalvelukeskus (Kuopio) ja Pohjois-Suomen aluepalvelukeskus (Oulu). Aluepalvelukeskusten yhteydessä toimivat maakuntatoimistot.

Toimivien ammattiosastojen toiminta-alueet ja rakenteet säilytetään nykyisellään.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Koulutustoiminta

Tulevaisuuden edunvalvoja on monipuolinen. Hänen on kyettävä suullisen esitystaidon lisäksi tuottamaan kirjallista aineistoa ja hallittava nykyaikaiset viestinnän työkalut.

Ammattiyhdistyskoulutuksen rakenne on tehtävä jäsenistön ja yksittäisen jäsenen tarpeiden mukaan niin, että koulutus järjestetään paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. Koulutuksessa tulee myös huomioida edunvalvonta- ja järjestökoulutus.

Jokaiselle koulutukseen tulevalle on luotava johdonmukainen ja eteenpäin suuntautuva koulutuspolku, joka näin ollen helpottaa jatkossa hänen koulutukseen hakeutumistaan.

Tulevaisuuden edunvalvoja on monipuolinen taidoiltaan. Hänelle ei riitä pelkkä työehtosopimusten, säädösten ja määräysten osaaminen, vaan hänen on kyettävä suullisen esitystaidon ja argumentaation lisäksi tuottamaan myös kirjallista aineistoa ja hallittava nykyaikaiset työkalut: tietokoneet ja ohjelmistot sekä internet ja verkkotyökalut.

Tulevaisuuden liitto on kooltaan vaikutusvaltainen ja pystyy näin ollen vaikuttamaan myös toisen asteen koulutukseen ja ammattitutkintojen kehittämiseen.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Kansainvälinen toiminta

TEAMin kansainvälinen strategia on TEAMin yleisen strategian maantieteellinen ulottuvuus, jonka lähtökohtana on jäsenistön etujen ajaminen.

TEAMin kansainvälinen strategia on TEAMin yleisen strategian maantieteellinen ulottuvuus, jonka lähtökohtana on jäsenistön etujen ajaminen. Tämän päivän edunvalvontatodellisuudessa tätä perustehtävää ei voi hoitaa tuloksekkaasti rajoittumalla pelkästään Suomeen.

Kansainvälisen toiminnan pääsisällöt ovat:

- Järjestäytyminen ja ay-oikeudet globaalisti
- Sopimustoiminnan edistäminen yleisellä tasolla globaalisti
- Kauppa-, teollisuus-, liikenne-, ympäristö- ja energiapolitiikkaan vaikuttaminen erityisesti EU:ssa
- Monikansallisten yhtiöiden toiminnan valvonta
- Kansainvälisten järjestösuhteet ja kahdenväliset ay-suhteet
- Solidaarisuustoiminta

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Viestintä

Viestinnän periaatteena ovat sananvapaus ja avoimuus.

Viestintä tukee järjestön perustavoitteiden toteutumista luovasti ja aktiivisesti. Viestinnällä on keskeinen rooli järjestöllisen toimintakyvyn luomisessa ja ylläpidossa. Viestinnän periaatteena ovat sananvapaus ja avoimuus.

Jäsenlehti on yhteiskunnallinen jäsenlehti, joka kertoo jäsenten arkitodellisuudesta ja jäsenille tärkeistä asioista jäsenten työpaikalla ja vapaa-aikana. Lehti käsittelee eri jäsenryhmiä tasapuolisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Lehti on järjestön sisäisen keskustelun virittäjä ja ylläpitäjä. Lehti ilmestyy 16—18 kertaa vuodessa aikakauslehtimuotoisena.

Verkkosivut rakennetaan kolmen toiminta-ajatuksen pohjalta: uutismaisuus, järjestötyön modernisointi ja hajautettu ylläpito. Liiton www-sivut ovat pääsääntöisesti kaikille avoimet.
Uuden liiton verkkosivut eivät ole vielä täysin valmiit 1.1.2010. Siirtymävaiheen aikana mukaan lähtevien liittojen verkkosivut ovat edelleen olemassa ja niille on linkitys uuden liiton sivuilta.

Sisäinen viestintä luottamusmiehille ja muille aktiiveille hoidetaan sähköisellä uutiskirjeellä.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Talous

Jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Työttömyyskassan maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksuksi kaavailtu 0,95 % ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja tämänhetkisellä kustannusrakenteella.

Jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Jäsenmaksurakennetta ei ole syytä kirjata liiton sääntöihin. Työttömyyskassan maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksuksi kaavailtu 0,95 % ei riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja tämänhetkisellä kustannusrakenteella.

Liiton keskustoimisto sijoitetaan nykyisiin Metallityöväen Liiton ja Rautatieläisten Liiton keskustoimistojen tiloihin (Metallitalo, Helsinki) ja työttömyyskassan keskustoimisto nykyisiin Kemianliiton ja Viestintäalan ammattiliiton keskustoimistojen tiloihin (Siltasaarenkatu, Helsinki).

ATK:n osalta peruslinjaus on, että ensisijaisesti pyritään hyödyntämään nykyisiä käytössä olevia sovelluksia. Liiton ja työttömyyskassan järjestelmien tulee olla yhteensopivia.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Henkilöstö

Uuden liiton henkilöstömäärä olisi noin 300, joista aluetoimistoihin sijoittuisi 160 ja keskustoimistoon 140 henkilöä.

Henkilöstötyöryhmä on työskentelynsä aikana arvioinut TEAM-liittoprojektia henkilöstön näkökulmasta ja tehnyt henkilöstöpoliittisia linjauksia liittyen uuden liiton henkilöstömäärätavoitteeseen ja henkilöstön sijoittumiseen, työehtoihin ja niistä sopimiseen, eläkeikään, toimintakulttuuriin, henkilöstön johtamiseen, henkilöstöstrategiaan, sukupolvenvaihdokseen ja hiljaisen tiedon siirtoon.

Uuden liiton henkilöstömäärä olisi noin 300, joista aluetoimistoihin sijoittuisi 160 ja keskustoimistoon 140.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Työttömyyskassaprojekti

Liittoprojektin rinnalla on toiminut työttömyyskassaprojekti, jossa tähdätään mukana olevien työttömyyskassojen yhdistämiseen.

Liittoprojektin rinnalla on toiminut työttömyyskassaprojekti, jossa tähdätään mukana olevien työttömyyskassojen yhdistämiseen.

 
Metalliliiton uutiskirje

18.4.2008 | Uutiskirje 10 2008

Metalliliiton valtuuston evästykset

Metalliliiton liittovaltuusto asetti tavoitteita teollisuusliittohankkeelle vuosi sitten 21.5.2007.

Metalliliiton liittovaltuusto asetti tavoitteita teollisuusliittohankkeelle vuosi sitten 21.5.2007.

Valtuuston kannanoton mukaan uuden liiton on oltava rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan sellainen, että se tehostaa jäsenten edunvalvontaa elinkeinoelämän ja teollisuuden
rakennemuutoksessa.

Uuden liiton on luotava mahdollisuudet sopimusten soveltamisrajojen selkeyttämiselle ja paikallis- ja aluetoiminnan edelleen kehittämiselle.

Valtuuston kannanotto on liiton verkkosivuilla

http://www.metalliliitto.fi/portal/suomi/uutisia/?id=968