20.12.2007 | Uutiskirje 10 2007

Tulosta artikkeli

SAK:laisen suurliiton valmistelu edennyt aikataulun mukaisesti

Perusteilla olevan uuden SAK:laisen teollisuuden ja teknologian ammattiliiton keskeisin tavoite on tehostaa toimialan työntekijöiden edunvalvontaa kansainvälistymiseen, jatkuvan teollisen tuotannon rakennemuutokseen ja teknologian uusien sovellutusten haasteisiin vastaamiseksi.

– Liittofuusiolla luodaan myös lisää vastavoimaa työantajien pyrkimyksille hajauttaa sopimusjärjestelmää ja tavoitteelle heikentää ammattiyhdistysliikkeen asemaa ja luopua kolmikantaiseen neuvotteluun ja sopimiseen perustuvasta tupo-järjestelmästä, kertoo projektin projektipäällikkönä toimiva SAK:n edunvalvontajohtaja Lauri Lyly.

TEAM-liittoprojektissa ovat mukana Kemianliitto, Metallityöväen Liitto, Puu- ja erityisalojen liitto, Rautatieläisten Liitto, Sähköalojen ammattiliitto ja Viestintäalan ammattiliitto. Projektin tavoitteena on liittojen yhdistyminen vuoden 2010 alusta lukien. Prosessi etenee aikataulun mukaisesti. Mikäli fuusio toteutuu, muodostuu 330 000-jäseninen Suomen suurin ammattiliitto.

Projektia on kuluvan syksyn aikana valmisteltu 10 työryhmässä. Ryhmät ovat hahmotelleet uudelle liitolle paitsi periaatteellisia linjauksia myös osin hyvinkin yksityiskohtaisia esityksiä uuden liiton toimintojen organisoimiseksi. Kaikkien työryhmien missiona on ollut edunvalvonnan tehostaminen ja jäsenten liitoltaan saamien palvelujen parantaminen. Lauri Lylyn mukaan ryhmien työtä on leimannut varsin suuri yksimielisyys.

– Periaatteellisissa linjauksissa ei ole ollut oikeastaan mitään eriseuraisuutta. Mutta ratkottavia asioita on vielä runsaasti. Kaikkinensa mukana olevat liitot hahmottavat tulevaisuuden haasteet ja uhat sekä toisaalta mahdollisuudet hyvin samanlaisina, Lyly arvioi.

Uusi liitto tavoittelee tasaista reaaliansioiden kasvua ja toimialan työllisyyden turvaavaa sopimuspolitiikkaa. Lähtökohtana on valtakunnallisten sopimuskokonaisuuksien luominen, joilla voidaan turvata työehtosopimusten yleissitovuus ja työsuhteen vähimmäisehdot.

Palkkapolitiikan perustana on solidaarisuus.

Liitto solmii työehtosopimukset liittokohtaisina tai tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin perustuvina sen mukaisesti, minkä ratkaisumallin kussakin tilanteessa katsotaan palvelevan parhaiten liiton jäsenistön kokonaisetua. Palkankorotusten vähimmäistaso ja työsuhteen perusehdot toteutetaan yhtenäisesti kaikilla sopimusaloilla. Muutoin pyritään joustavuuteen: Palkankorotusten toteutustavat ja muut sopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset ratkaistaan sopimusaloittain.

Uuden liiton yhtenä tärkeimmistä edunvalvonnan tehtävistä on tukea ja luoda sellaista yhteiskunta-, teollisuus-, työmarkkina-, ja koulutuspolitiikkaa, jonka avulla maailmanlaajuisen tuotannon ja kilpailun sekä ympäristön haasteet ovat hallittavissa. Maan hallituksen ja työnantajien kanssa tehtävä kolmikantainen yhteistyö on tässä avainasemassa.

Edunvalvonta kansainvälistyy

Merkittävä osa uuden liiton jäsenistöstä työskentelee yrityksissä, joiden toimialueena on koko maailma ja jotka vastaavat noin 4/5:sta maamme viennistä, joten liiton on ohjattava riittävästi resursseja kansainvälisen edunvalvonnan kehittämiseen. Tähän suuntaan vaikuttaa myös pyrkimykset syventää sopimustoiminnan koordinointia Euroopassa.

Kansainvälisen toiminnan pääsisällöt ovat: Järjestäytyminen ja ay-oikeudet globaalisti, sopimustoiminnan edistäminen yleisellä tasolla globaalisti, kauppa-, teollisuus ja liikennepolitiikkaan vaikuttaminen erityisesti EU:ssa, monikansallisten yhtiöiden toiminnan valvonta sekä kansainvälisten järjestösuhteet ja kahdenväliset ay-suhteet.

Lähemmäksi jäsentä ja työpaikkoja

Uuden liiton läpileikkaava toiminta-ajatus on siirtää edunvalvonnan ja muunkin toiminnan painopistettä lähemmäksi jäseniä ja työpaikkoja. Liitto tarjoaa jäsenyyttä myös itsensä työllistäville ammatinharjoittajille ja ammattiin opiskeleville. Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosasto-jen muiden toimihenkilöiden toiminnan tukemiseen suunnataan uusia voimavaroja.

Tulevaisuuden edunvalvoja on taidoiltaan monipuolinen. Hänelle ei riitä pelkkä työehtosopimusten, säädösten ja määräysten osaaminen. Hänen on hallittava nykyaikaiset luottamushenkilön työkalut: tietokoneet ja ohjelmistot sekä verkkotyökalut. Tulevaisuuden edunvalvojan koulutus on oltava alusta asti johdonmukaisesti etenevää niin, että hänelle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota täydennetään luottamustehtävien muuttuessa ja koulutusten edetessä. Koulutuksen on luotava edellytykset jäsenen jatkuvalle itsensä kehittämiselle. On luotava mahdollisuus suorittaa laaja ”edunvalvojantutkinto”, joka antaa myös virallisia opintopisteitä jatko-opintoja varten.

Fuusiohanke etenee suunnitellusti

Liitteenä on tiivistetty yhteenveto hankeen valmistelutyöryhmien näkemyksistä, joiden pohjalta liittojen hallitukset tekevät yhteisseminaarissaan 10.–11.1.2008 päätöksiä jatkotoimista.