24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Tulosta artikkeli

Förändringar i utkomstskyddet vid årsskiftet

- Högre grunddagpenning

Inom utkomstskyddet förverkligas en nivåförhöjning av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet som har nämnts i regeringsprogrammet. Förhöjningarna höjer grunddagpenningens och arbetsmarknadsstödets belopp med ca 120 euro i månaden. Grunddagpenningen är 31,36 euro från början av 2012.

Barnförhöjningen för ett vårdbehövande barn under 18 år är från och med 1.1.2012 5,06 euro per dag och för två vårdbehövande barn sammanlagt 7,43 euro. För tre eller flera barn är förhöjningen sammanlagt 9,58 euro per dag.


- Arbetstagaravgiftens verkan

Avdraget som motsvarar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkrings-avgiften och sjukförsäkringens dagpenningsavgift och som görs av löneinkomsten som utgör grunden till arbetslöshetskassans förmåner, höjs år 2012 till 3,94 procent i stället för förra årets 3,67 procent.


- Utsökningens skyddade belopp

Vid utsökningen av lön eller annan återkommande betalning, t.ex. av utkomstskyddets inkomstrelaterade dagpenning, revideras de skyddade beloppen årligen på grund av folkpensionens index. Det skyddade beloppet vid utsökning är år 2012 efter förhöjningen 21,69 euro per dag när gäldenären inte har vårdbehövande familjemedlemmar. Till det skyddade beloppet tilläggs 7,79 euro per dag för varje familjemedlem som är avhängig av gäldenärens underhåll.


- Förskottsinnehållning av inkomstrelaterad dagpenning och andra kassans förmåner

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2012. Vid betalningen av inkomstrelaterad dagpenning, utbildningsstöd eller permitteringsersättning i januari görs förskottsinnehållningen enligt de innehållningsprocent som gäller 31.12.2011. Därvid följs de inskränkningar eller befrielser i innehållningen som är märkta i skattekortet vidare, trots att de enligt märkningarna skulle upphöra vid slutet av 2011. Inkomstuppföljningen börjar ändå på nytt med det nya skatteåret. Ni behöver alltså inte skicka ett skattekort för januari till kassan.

Arbetslöshetskassan får de nya, fr.o.m. 1.2.2012 gällande innehållningsuppgifterna direkt från skattemyndigheten så att ni inte behöver skicka skattekortet till kassan. Däremot bör ni skicka det s.k. graderingsskattekortet och det skattekort med vilket ni har ansökt förändring till förskottsinnehållningen senare under skatteåret.

Skattemyndigheten höjer skattekortets grund- och tilläggsprocent med två procentenheter för förskottsinnehållningen av den inkomstrelaterade dagpenningen och utbildningsstödet. Förskottsinnehållningen av dagpenningen med höjd inkomstdel och omställningsskyddets inkomstdel höjer beskattaren med fyra procentenheter. Förskottsinnehållningen är ändå alltid minst 20 procent.

Alterneringsersättningens innehållningsprocent sänks däremot med tre procentenheter jämfört med skattekortets procent.


Utkomstskyddets förändringar som stöder arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal


- Full dagpenning för permitteringsdagar under en förkortad arbetsvecka

Den tidsbegränsade bestämmelsen som gällde från början av 2010 angående en förkortad arbetsvecka permanentades i lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med 1.1.2012. För permitteringsdagar under en förkortad arbetsvecka betalas full dagpenning. Förutsättning är att arbetstagarens arbetstid under en kalenderveckas granskningsperiod inte överskrider 80 procent av branschens heltidsarbetstid. I det här fallet kan även för en permitteringsdag i veckan betalas full dagpenning.


- Jämkad dagpenning: arbetstidsgränsen stiger till 80 procent

Arbetstidsgränsen som är förutsättning för betalningen av inkomstrelaterad dagpenning åt dem som arbetar på deltid eller på heltid för maximalt två veckor och dem som är permitterade till en kortare arbetsdag stiger denna gräns från 75 procent till 80 procent. För den som har permitterats till en kortare arbetsdag får arbetstiden under en kalenderveckas granskningstid vara högst 80 procent av branschens heltidsarbetstid. För den som arbetar på deltid och på heltid högst två veckor får arbetstiden vara under fyra kalenderveckors eller en månads granskningsperiod högst 80 procent av branschens heltidsarbetstid. För de sistnämnda definieras arbetstidens granskningsperiod av ansökningsperioden och/eller lönebetalningsperioden.

Den nya 80 procents arbetstidsgräns tillämpas till jämkningsperioder som börjar 1.1.2012 eller därefter.


- Nedskärningar av alterneringsersättning togs tillbaka

De planerade nedskärningarna av alterneringsersättningens belopp togs tillbaka.


Arbetslösa har rätt till ålderspension redan som 62-åriga på grund av tilläggsdagarna

Från och med början av februari får den långtidsarbetslösa sin ålderspension redan som 62-årig utan förtidsavdrag. Rätten gäller en person som är född år 1950 eller därefter, har fyllt 62 år och fått inkomstrelaterad dagpenning (eller grunddagpenning) för tilläggsdagar under månaden före den påbörjade pensioneringen för minst en dag.

Ålderpensionen måste ansökas. Ansökningen kan lämnas till en arbetspensionsanstalt, Folkpensionsanstalten eller till Pensionsskyddscentralen. Som bilagor till pensionsansökningen behövs arbetslöshetskassans intyg om mottagandet av inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagarna. Pensionen börjar tidigast från början av den nästliggande kalendermånaden efter ansökningen.

Man kan välja mellan ålderpension och dagpenning. Ifall den dagpenningsberättigade inte vill ansöka ålderpension efter att han/hon har fyllt 62 år, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas maximalt till slutet av den kalendermånad under vilken han/hon fyller 65 år.

Långtidsarbetslösa som är födda före 1950 upprätthåller sin rätt till arbetslöshetspensionen. Ifall en person som är född före 1950 fyller förutsättningarna till en arbetslöshetspension som 62-årig, beviljas han/hon ändå en ålderpension i enlighet med arbetspensionslagarna utan avdrag i stället för arbetslöshetspensionen. Folkpensionsanstalten beviljar en arbetslöshetspension som förändras till en ålderspension när personen har fyllt 65 år.