24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Liittokokousesitykset jätettävä viimeistään pe 27.1.

Esitysten jättöaika Metalliliiton 21. liittokokoukselle päättyy 27. tammikuuta. Esitykset on lähetettävä postitse, ja ne on laitettava postiin viimeistään perjantaina 27.1. Lähetyspäivän postileima on ratkaiseva.

Opas pitkittyneen työkyvyttömyyden varalle

Metallityöväen liiton nettisivulla kohdassa "Ajankohtaista työsuojelussa" on julkaistu vihkonen ”Pitkittynyt työkyvyttömyys ja toimeentulo”. Se tarjoaa luottamushenkilöille vinkkejä siitä, miten korvausjärjestelmässä edetään ja mistä voi saada tukea.

Förändringar i utkomstskyddet vid årsskiftet

Vid årsskiftet gjordes några förandringar i utkomstskyddet utöver förhöjningen av grunddagpenningen.

Uusien toimijoiden ohjaaminen koulutukseen

Jo alkuvuodesta on hyvä ohjata uudet, juuri valitut työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet osallistumaan Murikassa pidettävälle työsuojelun peruskurssille. Kursseja on suunniteltu runsaasti juuri keväälle, jolloin työpaikoilla on helppo löytää sopiva aika kouluttautua.

Lomaviikko työttömille liiton jäsenille perheineen

Metallityöväen Liitto järjestää yhdessä Hyvinvointilomat ry:n kanssa lomaviikon työttömille ja lomautetuille jäsenilleen perheineen Lomakeskus Huhmarissa ajalla 13.–18.2.2012.

Aslak-kuntoutusta SAK:laisille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

ASLAK-kuntoutus on Kelan tukema työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä kun­toutus­muoto. Tavoitteena on tukea työssä jaksamista ryhmä­muotoisen kun­toutuskurssin avulla.

 
Metalliliiton uutiskirje

24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Liittokokousesitykset jätettävä viimeistään pe 27.1.

Esitysten jättöaika Metalliliiton 21. liittokokoukselle päättyy 27. tammikuuta. Esitykset on lähetettävä postitse, ja ne on laitettava postiin viimeistään perjantaina 27.1. Lähetyspäivän postileima on ratkaiseva.

Esitysten jättöaika Metalliliiton 21. liittokokoukselle päättyy 27. tammikuuta. Esitykset on lähetettävä postitse, ja ne on laitettava postiin viimeistään perjantaina 27.1. Lähetyspäivän postileima on ratkaiseva.

Esitysten tekemisestä tiedotettiin ammattiosastoille liiton tiedotteessa 13/2011 (5.10.2011).

Tiedotteessa oli mukana myös asiaryhmittely, jonka mukaisesti esitykset tulee tehdä. Jokainen esitys pyydettiin tekemään omana esityksenään. Ammattiosaston virallisten nimenkirjoittajien tulee allekirjoittaa tehdyt esitykset.

Aloitteiden tekemistä varten on mallilomake, joka on verkkosivuilla osoitteessa
http://vaalit.metalliliitto.fi/esitykset-liittokokoukselle

 
Metalliliiton uutiskirje

24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Opas pitkittyneen työkyvyttömyyden varalle

Metallityöväen liiton nettisivulla kohdassa "Ajankohtaista työsuojelussa" on julkaistu vihkonen ”Pitkittynyt työkyvyttömyys ja toimeentulo”. Se tarjoaa luottamushenkilöille vinkkejä siitä, miten korvausjärjestelmässä edetään ja mistä voi saada tukea.

Metallityöväen liiton nettisivulla kohdassa "Ajankohtaista työsuojelussa" on julkaistu vihkonen ”Pitkittynyt työkyvyttömyys ja toimeentulo”. Se tarjoaa luottamushenkilöille vinkkejä siitä, miten korvausjärjestelmässä edetään ja mistä voi saada tukea.

Metallityöt ovat raskaita, ja moni menettääkin työkykynsä tai osan siitä. Työkyvyttömyyden vuoksi toimeentulo vaikeutuu. Aina ei tiedä, mistä hakisi tukea työkyvyn ja taloudellisen tilanteen heiketessä.

Työpaikalla tehtävät toimet ovat ensisijaisia työkyvyttömyyden ehkäisyssä. Sairausvakuutuslakiin on viime vuosina tullut - ja on vielä tulossa - muutoksia joiden tarkoituksena on tehostaa nimenomaan työpaikan ja työterveyshuollon toimia silloin kun työntekijän työkyky on uhattuna.

Ohjevihkosessa on linkit aina asiaomaisiin lakeihin ja esim. Kelan ohjeisiin, ja siitä ilmestyy päivitettyjä versioita aina lainsäädännön muuttuessa.

Tutustu vihkoseen
työsuojelun ajankohtaista-sivulla
.

---
Lisätietoja: Työsuojelusihteeri Marjut Lumijärvi,
marjut.lumijarvi@metalliliitto.fi, puh. 020 77 41136

 
Metalliliiton uutiskirje

24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Förändringar i utkomstskyddet vid årsskiftet

Vid årsskiftet gjordes några förandringar i utkomstskyddet utöver förhöjningen av grunddagpenningen.

- Högre grunddagpenning

Inom utkomstskyddet förverkligas en nivåförhöjning av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet som har nämnts i regeringsprogrammet. Förhöjningarna höjer grunddagpenningens och arbetsmarknadsstödets belopp med ca 120 euro i månaden. Grunddagpenningen är 31,36 euro från början av 2012.

Barnförhöjningen för ett vårdbehövande barn under 18 år är från och med 1.1.2012 5,06 euro per dag och för två vårdbehövande barn sammanlagt 7,43 euro. För tre eller flera barn är förhöjningen sammanlagt 9,58 euro per dag.


- Arbetstagaravgiftens verkan

Avdraget som motsvarar arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkrings-avgiften och sjukförsäkringens dagpenningsavgift och som görs av löneinkomsten som utgör grunden till arbetslöshetskassans förmåner, höjs år 2012 till 3,94 procent i stället för förra årets 3,67 procent.


- Utsökningens skyddade belopp

Vid utsökningen av lön eller annan återkommande betalning, t.ex. av utkomstskyddets inkomstrelaterade dagpenning, revideras de skyddade beloppen årligen på grund av folkpensionens index. Det skyddade beloppet vid utsökning är år 2012 efter förhöjningen 21,69 euro per dag när gäldenären inte har vårdbehövande familjemedlemmar. Till det skyddade beloppet tilläggs 7,79 euro per dag för varje familjemedlem som är avhängig av gäldenärens underhåll.


- Förskottsinnehållning av inkomstrelaterad dagpenning och andra kassans förmåner

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2012. Vid betalningen av inkomstrelaterad dagpenning, utbildningsstöd eller permitteringsersättning i januari görs förskottsinnehållningen enligt de innehållningsprocent som gäller 31.12.2011. Därvid följs de inskränkningar eller befrielser i innehållningen som är märkta i skattekortet vidare, trots att de enligt märkningarna skulle upphöra vid slutet av 2011. Inkomstuppföljningen börjar ändå på nytt med det nya skatteåret. Ni behöver alltså inte skicka ett skattekort för januari till kassan.

Arbetslöshetskassan får de nya, fr.o.m. 1.2.2012 gällande innehållningsuppgifterna direkt från skattemyndigheten så att ni inte behöver skicka skattekortet till kassan. Däremot bör ni skicka det s.k. graderingsskattekortet och det skattekort med vilket ni har ansökt förändring till förskottsinnehållningen senare under skatteåret.

Skattemyndigheten höjer skattekortets grund- och tilläggsprocent med två procentenheter för förskottsinnehållningen av den inkomstrelaterade dagpenningen och utbildningsstödet. Förskottsinnehållningen av dagpenningen med höjd inkomstdel och omställningsskyddets inkomstdel höjer beskattaren med fyra procentenheter. Förskottsinnehållningen är ändå alltid minst 20 procent.

Alterneringsersättningens innehållningsprocent sänks däremot med tre procentenheter jämfört med skattekortets procent.


Utkomstskyddets förändringar som stöder arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal


- Full dagpenning för permitteringsdagar under en förkortad arbetsvecka

Den tidsbegränsade bestämmelsen som gällde från början av 2010 angående en förkortad arbetsvecka permanentades i lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med 1.1.2012. För permitteringsdagar under en förkortad arbetsvecka betalas full dagpenning. Förutsättning är att arbetstagarens arbetstid under en kalenderveckas granskningsperiod inte överskrider 80 procent av branschens heltidsarbetstid. I det här fallet kan även för en permitteringsdag i veckan betalas full dagpenning.


- Jämkad dagpenning: arbetstidsgränsen stiger till 80 procent

Arbetstidsgränsen som är förutsättning för betalningen av inkomstrelaterad dagpenning åt dem som arbetar på deltid eller på heltid för maximalt två veckor och dem som är permitterade till en kortare arbetsdag stiger denna gräns från 75 procent till 80 procent. För den som har permitterats till en kortare arbetsdag får arbetstiden under en kalenderveckas granskningstid vara högst 80 procent av branschens heltidsarbetstid. För den som arbetar på deltid och på heltid högst två veckor får arbetstiden vara under fyra kalenderveckors eller en månads granskningsperiod högst 80 procent av branschens heltidsarbetstid. För de sistnämnda definieras arbetstidens granskningsperiod av ansökningsperioden och/eller lönebetalningsperioden.

Den nya 80 procents arbetstidsgräns tillämpas till jämkningsperioder som börjar 1.1.2012 eller därefter.


- Nedskärningar av alterneringsersättning togs tillbaka

De planerade nedskärningarna av alterneringsersättningens belopp togs tillbaka.


Arbetslösa har rätt till ålderspension redan som 62-åriga på grund av tilläggsdagarna

Från och med början av februari får den långtidsarbetslösa sin ålderspension redan som 62-årig utan förtidsavdrag. Rätten gäller en person som är född år 1950 eller därefter, har fyllt 62 år och fått inkomstrelaterad dagpenning (eller grunddagpenning) för tilläggsdagar under månaden före den påbörjade pensioneringen för minst en dag.

Ålderpensionen måste ansökas. Ansökningen kan lämnas till en arbetspensionsanstalt, Folkpensionsanstalten eller till Pensionsskyddscentralen. Som bilagor till pensionsansökningen behövs arbetslöshetskassans intyg om mottagandet av inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagarna. Pensionen börjar tidigast från början av den nästliggande kalendermånaden efter ansökningen.

Man kan välja mellan ålderpension och dagpenning. Ifall den dagpenningsberättigade inte vill ansöka ålderpension efter att han/hon har fyllt 62 år, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas maximalt till slutet av den kalendermånad under vilken han/hon fyller 65 år.

Långtidsarbetslösa som är födda före 1950 upprätthåller sin rätt till arbetslöshetspensionen. Ifall en person som är född före 1950 fyller förutsättningarna till en arbetslöshetspension som 62-årig, beviljas han/hon ändå en ålderpension i enlighet med arbetspensionslagarna utan avdrag i stället för arbetslöshetspensionen. Folkpensionsanstalten beviljar en arbetslöshetspension som förändras till en ålderspension när personen har fyllt 65 år.

 
Metalliliiton uutiskirje

24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Uusien toimijoiden ohjaaminen koulutukseen

Jo alkuvuodesta on hyvä ohjata uudet, juuri valitut työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet osallistumaan Murikassa pidettävälle työsuojelun peruskurssille. Kursseja on suunniteltu runsaasti juuri keväälle, jolloin työpaikoilla on helppo löytää sopiva aika kouluttautua.

Jo alkuvuodesta on hyvä ohjata uudet, juuri valitut työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet osallistumaan Murikassa pidettävälle työsuojelun peruskurssille. Kursseja on suunniteltu runsaasti juuri keväälle, jolloin työpaikoilla on helppo löytää sopiva aika kouluttautua.

Toivomme, että saatte niin ammattiosaston toimikunnan kuin seuturyhmän toimijatkin mukaan tähän koulutuksen markkinointiin. Työsuojeluvaltuutettujen kouluttaminen nostaa työpaikkojen työturvallisuuden tasoa.

Ammattiosaston syyskokouksissa on valittu myös muita uusia toimijoita tehtäviinsä. On huolehdittava siitä, että nämä toimihenkilöt perehdytetään uusiin tehtäviinsä huolella. Jokaisen ammattiosaston toimihenkilön tulee perehdyttää jatkajansa, mikäli muutoksia on tullut. Toimikunnan on hyvä yhteisvoimin ohjata uudet toimijat Murikan tehtäväkohtaisille kursseille.

---
Luottamusmies, onko sinulta luottamusmiesten jatkokurssi vielä käymättä?

27.2.–2.3. Luottamusmiesten jatkokurssi (2. viikko 26.–30.3.)

Kannattaa myös lähteä Murikkaan kehittämään omia neuvottelutaitojaan!

20.-24.2. Edunvalvojan neuvottelutaito


---
Lisätietoja: koulutuksen toiminta-alue, puh. 020 77 4001 (vaihde)

 
Metalliliiton uutiskirje

24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Lomaviikko työttömille liiton jäsenille perheineen

Metallityöväen Liitto järjestää yhdessä Hyvinvointilomat ry:n kanssa lomaviikon työttömille ja lomautetuille jäsenilleen perheineen Lomakeskus Huhmarissa ajalla 13.–18.2.2012.

Metallityöväen Liitto järjestää yhdessä Hyvinvointilomat ry:n kanssa lomaviikon työttömille ja lomautetuille jäsenilleen perheineen Lomakeskus Huhmarissa ajalla 13.–18.2.2012.


Majoitus ja palvelut

Lomakeskus Huhmari sijaitsee Polvijärvellä lähellä Joensuuta. Majoitus on erillisissä loma-asunnoissa joissa on makuuhuone, oleskelutilat, keittomahdollisuus ja wc/suihku. Monitoimitalossa ruokailut, ravintolapalvelut, lasten leikkitilat ja laajennettu vesimaailma.
Lisätietoja www.lomakeskushuhmari.com


Kustannukset

Loma sisältää täysihoidon sekä ohjelmapalvelut ja se on maksuton. Lomalaiset maksavat itse matkansa. Ohjelmassa on luentoja mielen hyvinvoinnista, hyvän kunnon saloista. Ohjelmaan sisältyy myös useita liikuntaryhmiä.


Hakumenettely

Lomalle haetaan SAL-lomatukihakemuksella, joita on tilattavissa liiton toimistosta puh. 020 77 41026 tai sen voi tulostaa osoitteesta
www.salry.net
.

Hakemukset on palautettava 30.1.2012 mennessä osoitteella Metallityöväen Liitto ry/loma-asiat, PL 107, 00531 Helsinki.

Lomatukea ei myönnetä peräkkäisinä vuosina. Valinnoissa huomioidaan hakijan tulot, elämäntilanne sekä terveydelliset tekijät.


Lisätietoja lomasta saa Metalliliiton toimistosta Inka Haikaralta, puh. 020 77 41151 tai Kirsti Laineelta, puh. 020 77 41011.

 
Metalliliiton uutiskirje

24.1.2012 | Uutiskirje 2 2012

Aslak-kuntoutusta SAK:laisille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

ASLAK-kuntoutus on Kelan tukema työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä kun­toutus­muoto. Tavoitteena on tukea työssä jaksamista ryhmä­muotoisen kun­toutuskurssin avulla.

ASLAK-kuntoutus on Kelan tukema työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä kun­toutus­muoto. Tavoitteena on tukea työssä jaksamista ryhmä­muotoisen kun­toutuskurssin avulla.

ASLAK on ennaltaehkäisevä, työkykyä parantava kurssi niille työntekijöille, joilla työn kuormitus johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen. ASLAK -kuntoutus ajoitetaan vaiheeseen, jolloin sairaus- ja rasitusoireet ovat vielä lieviä ja palautuvia.

Kurssiin sisältyy neljä kuntoutusjaksoa, jotka muodostavat noin vuoden pituisen oppimisprosessin. Työskentely tapahtuu 10 hengen ryhmässä. Kurssilaiset laativat itselleen oman kuntoutussuunnitelman, jota toteuttavat prosessin aikana. Kuntoutusjaksojen välillä tavoitteiden saavuttamista tuetaan verkkoympäristössä.

Kurssille hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Lisätietoja saa kurssiesitteestä, joka on ohessa pdf-liitteenä.