31.1.2007 | Uutiskirje 1 2007

Metallin uutiskirje aloitti

Luet parhaillaan Metallin uutta sähköistä uutiskirjettä, joka on lähetetty niille Metallin pää- ja varaluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, ammattiosastoille ja hallinnon varsinaisille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on liiton tiedossa.

Täriseviä työkaluja käyttävillä merkittävä tärinätaudin riski

Metallialan työntekijöillä, jotka käyttävät täriseviä käsityökaluja, on merkittävästi lisääntynyt riski saada tärinätauti. Tärinän vaikutukset ovat luultua pahemmat.

Sopimus koululaisten kesäharjoittelusta

Metalliliitto on sopinut Teknologiateollisuus ry:n ja Autoalan keskusliiton kanssa koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta Tustustu työelämään ja tienaa.

Työn tekeminen kylmässä

Työnantajan ja työntekijöiden täytyy varautua vaihteleviin olosuhteisiin.

Työsuojelu- ja luottamusmieskursseja maaliskuussa Murikassa

Murikka-opisto järjestää maaliskuussa luottamusmiesten jatkokurssin ja työsuojelun jatkokurssin

 
Metalliliiton uutiskirje

31.1.2007 | Uutiskirje 1 2007

Metallin uutiskirje aloitti

Luet parhaillaan Metallin uutta sähköistä uutiskirjettä, joka on lähetetty niille Metallin pää- ja varaluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, ammattiosastoille ja hallinnon varsinaisille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on liiton tiedossa.

Luet parhaillaan Metallin uutta sähköistä uutiskirjettä, joka on lähetetty niille Metallin pää- ja varaluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, ammattiosastoille ja hallinnon varsinaisille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on liiton tiedossa.

Uutiskirje ei toistaiseksi korvaa painettua viestintää, kuten luottamusmieskirjettä tai Metalliviestiä.Uutiskirje ilmestyy tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa.

Miten uutiskirje toimii

Vastaanottaja saa sähköpostin, joka sisältää html-sivun. Sähköpostiviesti on uutiskirjeen etusivu, josta uutisten linkeistä pääsee varsinaiseen uutiskirjeeseen.

Mikäli sähköpostisi ei tue html-esitystapaa, tekstimuotoisessa viestissä on linkki, josta pääsee uutiskirjeen etusivulle. Linkkiä klikkaamalla näet uutiskirjeen oikean näköisenä.

 
Metalliliiton uutiskirje

31.1.2007 | Uutiskirje 1 2007

Täriseviä työkaluja käyttävillä merkittävä tärinätaudin riski

Metallialan työntekijöillä, jotka käyttävät täriseviä käsityökaluja, on merkittävästi lisääntynyt riski saada tärinätauti. Tärinän vaikutukset ovat luultua pahemmat.

Metallialan työntekijöillä, jotka käyttävät täriseviä käsityökaluja, on merkittävästi lisääntynyt riski saada tärinätauti. Tämä käy ilmi työterveyslaitoksella viime vuoden lopulla valmistuneesta tutkimuksesta. Siinä tutkittiin Pirkanmaan alueella sellaisissa työtehtävissä työskenteleviä metallialan työntekijöitä, joissa työntekijöiden oletettiin eniten altistuvan käsiin kohdistuvalle tärinälle. Tutkimuksen piiriin otettiin 500 Pirkanmaan alueella työskentelevää hiojaa, peltiseppää ja levyseppä-hitsaria, jotka oli valittu satunnaisesti liiton jäsenrekisteristä. Tärinälle työssään altistuvaksi määriteltiin työntekijä, joka oman ilmoituksensa mukaan käyttää täriseviä työkaluja enemmän kuin yhden tunnin viikossa.

Kyselyyn vastanneista kutsuttiin 128 tärinälle altistuvaa henkilöä tarkempiin tutkimuksiin. Näistä 36 tutkitulla todettiin löydöksiä, jotka saattavat viitata ammattitautiin.
Vertailuryhmänä tutkittiin 31 metallimiestä, jotka eivät altistuneet käsiin kohdistuvalle tärinälle.

Tärinän vaikutukset luultua pahemmat

Tutkimuksen johtopäätös on, että metallialan työntekijöillä, jotka käyttävät täriseviä työkaluja, on merkittävästi lisääntynyt riski saada tärinätauti sekä yläraajan tuki- ja liikuntaelinperäisiä haittoja, joihin voi liittyä muun muassa käden puutuneisuutta ja kipua. Metallityöntekijöiden työelämänaikainen kumulatiivinen tärinäaltistuminen nousi monessa tapauksessa liian suureksi

Toinen, yhtä tärkeä ja hälyttävä johtopäätös on se, että tärinätauti on Suomessa alidiagnosoitu ja aliraportoitu. Metallityöntekijöillä esiintyy tärinätautia selvästi yleisemmin kuin on tiedetty, sillä vallalla on ollut käsitys, että tärinätauti on vain metsureiden vaiva. Tämä pätee todennäköisesti myös muihin aloihin kuin metalliin.

Voimassa oleva tärinäasetus ei siis tällä hetkellä toteudu työpaikoilla ja työterveyshuollossa.

Uusia keinoja haittojen ehkäisyyn ja toteamiseen

Työsuojelussa ja työterveyshuollossa tarvitaan enemmän tietoa ja koulutusta tärinäaltistumisen arvioimiseksi, käsiin kohdistuvan tärinän terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä niiden mahdollisimman varhaiseksi tunnistamiseksi.
Työterveyslaitoksen raportissa ehdotetaankin tärinäasetuksen mukaista tärinän kokonaisvaltaista toimintaohjelmaa. Tarvitaan myös ohjeita tärinäaltistumisen arvioimiseksi työpaikalla, keinoja tärinän ja sen haittojen minimoimiseksi sekä selkeät käytännön ohjeet työterveyshuollolle terveystarkastuksen järjestämiseksi.

Vastaava työsuojelusihteeri Juha Pesola Metalliliitosta kertoo tärinästä aiheutuvien ongelmien laajuuden olevan pienoinen yllätys.

— Meidän tärkeä tehtävämme on nyt kertoa tämän tutkimuksen johtopäätöksistä. Olemme tehneet Työterveyslaitokselle aloitteen toimenpiteistä, jolla tärinäaltistusta voitaisiin nykyistä paremmin arvioida ja aloitteeseen on suhtauduttu myönteisesti.

Pesolan mukaan tärinäaltistuksen tarkka mittaaminen on käytännössä melko hankalaa, joten tarvitaan yksinkertaisia malleja ja toimintatapoja, joilla altistusta voidaan suuntaa antavasti arvioida.

— Tämä tutkimus herättää väistämättä myös kysymyksen siitä, otetaanko tärinä ammattitaudin aiheuttajana riittävän vakavasti. Kaikkia tärinän aiheuttamia tauteja kun ei tällä hetkellä luokitella ammattitaudeiksi, Pesola lisää.

Lisätietoja: Metalliliiton työsuojeluyksikkö.

 
Metalliliiton uutiskirje

31.1.2007 | Uutiskirje 1 2007

Sopimus koululaisten kesäharjoittelusta

Metalliliitto on sopinut Teknologiateollisuus ry:n ja Autoalan keskusliiton kanssa koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta Tustustu työelämään ja tienaa.

Metalliliitto on sopinut Teknologiateollisuus ry:n ja Autoalan keskusliiton kanssa koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta. Liitot haluavat näin tukea peruskoululaisten ja luiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmassa voi tehdä töitä kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää ajalla 1.6. - 31.8. Tutustumisjaksolta maksetaan kertakaikkisena palkkana 280 euroa, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Jos tutustumisjakso on pidempi, tämä otetaan huomioon vastaavasti palkassa.

Työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja ei sovelleta peruskoululaisiin ja lukiolaisiin, joiden työsuhde perustuu tähän kesäharjoitteluohjelmaan. Lukuun ottamatta säännöllisen työajan pituutta heihin ei myöskään sovelleta työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä, mikäli ne vaikeuttaisivat harjoittelun toteutusta.

Voimassa vuoteen 2010

Tavoitteena on työllistää mahdollisimman monta koululaista. Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että harjoitteluohjelmaan perustuvat työsuhteet ovat sen laatuisia, ettei harjoitteluohjelma ole ristiriidassa työsopimuslain ja työehtosopimusten työvoiman vähentämistä, lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai takaisinottoa koskevien määräysten kanssa.

Sopimus kesäharjoitteluohjelmasta on voimassa vuosina 2007 -2010.

 
Metalliliiton uutiskirje

31.1.2007 | Uutiskirje 1 2007

Työn tekeminen kylmässä

Työnantajan ja työntekijöiden täytyy varautua vaihteleviin olosuhteisiin.

Metallialalla työskennellään monenlaisissa ilmasto-olosuhteissa. Työnantajan ja työntekijöiden täytyy varautua vaihteleviin olosuhteisiin. Ulkona työskennellessä työnantajan on annettava työntekijälle tarvittavat henkilökohtaiset ilmaston vaatimat varusteet.

Yleensä kylmätyöksi mielletään ulkona tehty työ, mutta työpaikan ilmanlämpötilan laskiessa alle +15 asteen määritellään tällaisissa olosuhteissa työskentely kylmätyöksi.

Kylmä vaikuttaa monin eri tavoin ihmisten toimintakykyyn. Lämpötilan laskiessa toimintakyky hidastuu, aineenvaihdunnan hidastuessa ja työ tuntua raskaalta. Erityisen tärkeää on käsien suojaaminen. Huonoilla käsineillä tai ilman käsineitä työskennellessä käsien tuntoaisti heikkenee ja paleltumisriski on suuri.

Kylmän vaikutuksia ei voi arvioida yksin lämpötilan perustella sillä kylmän tunteeseen ja jäähtymiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten lämpötila, ilmanliike (veto ja tuuli) sekä ilman kosteus.


Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta löytyy taulukko, mistä selviää tuulen vaikutus pakkasen purevuuteen www.ilmatieteenlaitos.fi

Lisää tietoa kylmässä työskentelystä löytyy
www.metalliliitto.fi > Edunvalvonta > Työsuojelu > Ajankohtaista > Työn tekeminen kylmässä.

 
Metalliliiton uutiskirje

31.1.2007 | Uutiskirje 1 2007

Työsuojelu- ja luottamusmieskursseja maaliskuussa Murikassa

Murikka-opisto järjestää maaliskuussa luottamusmiesten jatkokurssin ja työsuojelun jatkokurssin

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tekevät arvokasta työtä vaativassa tehtävässä. Työtovereiden lisäksi luottamusmies tarvitsee tehtävässään myös työnantajan ja ammattiosaston luottamusta.

Valmiuksia luottamustehtävässä toimimiseen voi merkittävästi parantaa liiton tarjoamalla koulutuksella.
Metallin Murikka-opisto järjestää maaliskuussa 12.3.-16.3. luottamusmiesten jatkokurssin, joka on tarkoitettu luottamusmiesten peruskurssin käyneille luottamusmieheille. Kaksiviikkoisen kurssin toinen viikko järjestetään 23.4.-27.4.

Työsuojelun peruskurssin käyneille on maaliskuussa tarjolla kaksiviikkoisen jatkokurssin ensimmäinen viikko 12.3.-16.3. Toinen viikko on 16.4.-20.4.

Kurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin. Työnantaja maksaa ansionmenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle 22,31 €/kurssipäivä. Liitto korvaa opiskelijan kurssimaksun, joka sisältää opetuksen, materiaalin ja täysihoidon. Matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaan.

Kurssihakemus on ohessa pdf-tiedostona. Ohjeita täyttämiseen on osoitteessa www.metalliliitto.fi > koulutus ja Murikka > kurssihakemukset ja ohjeet. Lomakkeen voi ladata myös sieltä.

Lähetä kurssihakemus kuukautta ennen
kurssin alkua osoitteella:

Metallityöväen Liitto ry
Koulutus
PL 107
00531 HELSINKI

Murikka-opiston laajaan kurssitarjontaa voi tutustua osoitteessa www.murikka-opisto.fi.